Downloads

Lidmaatschap schoolvereniging
Als u lid wilt worden van de schoolvereniging, kunt u zich aanmelden met het aanmeldingsformulier.

Schoolondersteuningsprofiel
In het kader van Passend Onderwijs is er een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In dit profiel geeft een school aan welke ondersteuning wordt geboden en op welke manier.

Aanmeldformulier
Als u uw kind op onze school wilt aanmelden, dan kunt u hiervoor het aanmeldformulier gebruiken.

Schoolgids
In de schoolgids staat uitgebreide informatie over onze school, als aanvulling op deze website. Als u na het lezen hiervan toch nog vragen heeft, dan horen wij dit graag. gebruiken.

Activiteitenkalender
Gedurende een schooljaar vinden er veel activiteiten plaats. Het merendeel van deze activiteiten staat in de activiteitenkalender. Het kan voorkomen dat data nog veranderen, die worden dan via de kalender op de website gewijzigd.

Verlofaanvraag
Het kan voorkomen dat u extra verlof voor uw kind wilt aanvragen. We verzoeken u vriendelijk om eerst de informatie in de schoolgids hierover te lezen. Het aanvraagformulier voor extra verlof moet ruim op tijd worden ingeleverd bij de leerkracht. Deze zorgt dat het bij de directie terechtkomt. De directeur beslist over het wel of niet toestaan van extra verlof. Indien nodig zal er contact met u worden opgenomen. U ontvangt een kopie van de aanvraag retour. Hierop staat aangegeven of het verlof toegestaan is of niet.

Protocol medisch handelen
Soms komt het voor dat personeelsleden op verzoek van ouders medisch moeten handelen.  Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van belang dat er in voorkomende situaties waarin sprake is van medische handelingen door personeel van De Stroming wordt gehandeld volgens een vooraf overeengekomen en ondertekend protocol. Voor meer informatie verwijzen we naar het Protocol ‘Medicijnverstrekking en Medisch handelen’.