Verlof aanvragen

In de leerplichtwet is de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school bezoekt. Deze leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand volgende op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. We streven ernaar om ook de vierjarigen de school ‘geregeld te laten bezoeken’. Dit houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. Met alle scholen in de gemeente Altena zijn daarover afspraken gemaakt. De school is verplicht absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar tijdig te betrekken.

Het is belangrijk om te weten dat:

  • de schriftelijke aanvraag minimaal zes weken van tevoren bij de schoolleiding moet worden ingediend.
  • u zorgt voor een onderbouwing en bewijsstuk (bijvoorbeeld een kopie van een trouwkaart).
  • de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen.
  • er ook voor vierjarigen een verlofformulier ingediend moet worden.

In de schoolgids vindt u de criteria voor het toekennen van extra verlof.

Via het formulier ‘Verlof buiten de schoolvakanties’ kunt u dit verlof bij de schoolleiding aanvragen.