MR en GMR

MR
Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die een aantal keer per jaar vergadert. De MR heeft instemmings- of adviesrecht over besluiten die met het beleid van de school te maken hebben. Denk hierbij aan de schoolgids, het vakantierooster, de schoolbegroting, het schoolplan en de algemene zaken in en om de school. In het jaarverslag kunt u lezen welke onderwerpen afgelopen schooljaar besproken zijn.

De ouders kunnen de oudergeleding in de MR kiezen. De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. Van de gekozen ouders wordt verlangd dat de taak in de MR wordt vervuld in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de Stichting. 

De MR bestaat uit:

Jedidja de Graaf (secretaris)
Janneke Vonk
Carolien Munters

juf Gerrike Post
juf Janneke Kolijn (voorzitter)
juf Coline de Jongh

Als u vragen heeft voor de MR kunt u contact opnemen via mr.deparel@destroming.eu. 

GMR
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden zaken besproken die school overstijgend en van belang zijn voor de meerderheid van de scholen van de stichting. De GMR is de schakel tussen ouders en personeel. De GMR van de Stroming werkt vanuit onze Christelijke identiteit met als basis vertrouwen. De GMR stelt zich tevens op als klankbord voor het college van bestuur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Stroming.