Praktische vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen.
Staat uw vraag er niet tussen of heeft u nog meer vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen

Hoe worden verjaardagen gevierd?

In overleg met de groepsleerkracht kan worden afgesproken op welk moment uw kind in de groep kan trakteren. U geeft de traktatie met uw kind mee naar school en de leerkracht viert de verjaardag van uw kind in de klas.

Waar kan ik het pestprotocol inzien?

Op CBS De Parel hebben we een pestprotocol. U kunt dit op school inzien. Hiervoor kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of de directie.

Als ik wil helpen op school, hoe gaat dat in zijn werk?

U bent altijd van harte welkom om te helpen. U kunt dit kenbaar maken bij de klassenouder bij de groep van uw kind.

Wanneer moet ik gaan kijken naar een school voor het Voortgezet Onderwijs?

Rond de herfstvakantie wordt er een VO-avond georganiseerd op school. Hier zijn vertegenwoordigers van diverse VO scholen aanwezig, die het een en ander over hun school zullen presenteren. U kunt deze avond bezoeken als uw kind in groep 7 of groep 8 zit. Daarna kunt u met uw kind naar de Open Dagen van de diverse scholen (vanaf oktober / november). Het is raadzaam dat u zich samen met uw kind – als deze in groep 7 zit – alvast gaat oriënteren.

Wanneer zijn de ouderavonden?

We hebben verschillende soorten ouderavonden. In september vindt het oudervertelmoment plaats, waarin we nader kennismaken met elkaar en u iets kunt vertellen over de ontwikkeling uw kind thuis. In november en februari zijn de 10-minuten gesprekken. Via Parro kunt u zich inschrijven voor deze gesprekken.

Waar kan ik een klacht melden?

U bespreekt uw klacht eerst met de leerkracht van uw kind. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met een van de teamleiders of de directie. Komt u er alsnog niet uit, dan kunt u contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen bij ons op school. Dit zijn Annemarie van Herk en Eline Bouman.

Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de leerkracht?

U kunt altijd een gesprek aanvragen met de groepsleerkracht van uw kind. U kunt dat doen via Parro of door uw zoon/dochter een briefje mee te geven. De leerkracht zal dan contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Hoe vraag ik verlof aan?

Het formulier voor een verlofaanvraag vindt u bij de 'downloads'.

Mijn zoon/dochter heeft een afspraak bij de tandarts, dokter, orthodontist o.i.d. Hoe geef ik dit door?

U kunt dit via Parro aan de leerkracht doorgeven. Dit geldt voor afspraken die al langer bekend zijn. Wilt u dit (indien mogelijk) minimaal 1 dag van tevoren doen? Als uw kind plotseling naar een arts moet, vragen we u dit telefonisch door te geven.

Hoe meld ik mijn zoon/dochter ziek?

Wij vinden het fijn als u ons voor schooltijd belt als uw zoon/dochter ziek is: 0183-441983.

Nieuwe ouders

Hoe verloopt het aanmelden op school?

In het aanmeldingstraject hanteren we een aantal stappen. Meer informatie vindt u bij 'aanmelden'

Hoe worden de groepen samengesteld?

Voor het samenstellen van de groepen hebben we uitgangspunten opgesteld. Voorbeelden zijn: rekening houden met het ontwikkelingsniveau, met onderwijsbehoeften, vriendjes/vriendinnetjes etc.

Hebben jullie een wachtlijst?

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst.

Voor welke datum moet ik mijn kind hebben ingeschreven?

Wij vinden het prettig als de inschrijving voor 15 februari bij ons binnen is.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven of aanmelden?

Hiervoor kunt u een afspraak maken met een van de MT-leden. Meer informatie bij 'aanmelden'.

Kan ik op school komen kijken?

U bent van harte welkom om kennis te komen maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een van de MT-leden. Meer informatie vindt u bij 'kennismaken'.

Wanneer kan mijn kind starten als het 4 jaar wordt?

Kinderen die 4 jaar worden, zijn vanaf dat moment welkom op school. De kinderen kunnen in principe instromen op de eerste maandag na hun verjaardag. Kinderen die in december jarig zijn, starten pas in januari of op een nader vast te stellen datum. In de maand december is er namelijk veel onrust in de groepen door Sinterklaas en Kerst. De kinderen mogen in deze maand wel komen wennen. Mocht het voorkomen dat de kleutergroepen te veel leerlingen krijgen, dan wordt in overleg met het College van Bestuur bekeken of het starten van een nieuwe (instroom)groep een optie is.

Onderwijs

Hoe kan ik de vorderingen van mijn zoon/dochter volgen?

U kunt de vorderingen van uw kind volgen via het ouderportaal van parnassys. Hiervoor heeft u inlogcodes nodig. Deze ontvangt u via school.

Wanneer krijgen de kinderen hun rapport?

Er zijn twee momenten waarop uw kind een rapport meekrijgt: in februari en aan het einde van het schooljaar. U krijgt via de nieuwsbrief te horen wanneer het rapport weer mee naar school mag. De kinderen in de kleuterklas krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport.

Wanneer vindt het eerste gesprek plaats als mijn kind op school zit?

Er zijn een paar momenten waarop u met de groepsleerkracht kunt spreken. In september wordt het oudervertelmoment gehouden, in november worden de eerste 10-minutengesprekken georganiseerd en in februari is een derde mogelijkheid om met de groepsleerkracht te spreken. Voor meer informatie verwijzen we naar de schoolgids. Als uw zoon/dochter tussentijds instroomt, wordt u na ca. drie weken uitgenodigd voor een oudervertelmoment.

Wat zijn de afspraken rondom het eten en drinken voor de pauze?

Iedere ochtend rond de klok van 10 uur mogen de kinderen eten en drinken. U kunt uw kind(eren) drinken meegeven, bij voorkeur in een goede beker. Wij adviseren om het tussendoortje zo gezond mogelijk te houden. Op maandag, dinsdag en donderdag mogen de kinderen alleen groente of fruit bij zich hebben. Rond 12.00 uur lunchen we met elkaar in de klas. Het is de bedoeling dat de kinderen een gezonde lunch meenemen. We eten in deze pauze geen koek en snoep.

Welke afspraken gelden er voor de gymles?

Vanuit hygiënisch oogpunt is het voor de kinderen verplicht dat zij tijdens de gymlessen aparte gymkleding dragen. Vanuit veiligheid moeten lange haren in een staart en mogen er tijdens de gymles geen sieraden worden gedragen. De gymtas gaat na het gymmen mee naar huis.

Waar wordt er gegymd?

Groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal op school. Vanaf groep 3 worden de gymlessen gegeven in sporthal "De Jager", op loopafstand van onze school.

Hoe is de buitenschoolse opvang geregeld?

Dit wordt geregeld door Hoppas. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met hen opnemen: www.hoppas.nl.

Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid rondom school?

CBS De Parel is in het bezit van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) en elk jaar werken we er hard aan om het te behouden. Binnen onze school is een werkgroep BVL actief, waarin leerkrachten en ouders deelnemen. Meer informatie vindt u bij het kopje 'school' en 'Brabants VerkeersveiligheidsLabel'.

Welke onderwijsmethoden worden gebruikt?

Deze informatie vindt u in de 'schoolgids'.

Wat doet de (G)MR (medezeggenschapsraad)?

U vindt hierover informatie als u gaat naar 'ouders' en '(G)MR'.

Wat doet de OR (ouderraad)?

Binnen de school wordt gewerkt met de ouderraad. De ouderraad bestaat uit klassenouders. De aansturing van de activiteiten van de ouderraad gebeurt door het bestuur van de ouderraad. Iedere groep heeft een klassenouder. Dat is het aanspreekpunt voor de leerkracht. Meer informatie vindt u bij 'Ouderraad'.

Hoe worden ouders betrokken bij de school?

We vinden het erg belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school van uw kind. Op verschillende manieren kunt u bijdragen aan de school. Via de klassenouder wordt er regelmatig om hulp gevraagd.

Hoe vindt de communicatie tussen school en ouder(s)/verzorger(s) plaats?

Voor de communicatie met ouders/verzorgers maken we gebruik van een aantal communicatiemiddelen. Hierbij kunt u denken aan de website, de nieuwsbrief en de app Parro. Groepsgebonden zaken worden via Parro gecommuniceerd. Schoolbrede punten worden via de nieuwsbrief en Parro gecommuniceerd. Gezien de digitale ontwikkelingen is het mogelijk dat de nieuwsbrief steeds minder vaak gaat verschijnen.

Wat zijn de schooltijden?

U vindt de schooltijden onder het kopje 'ouders' en bij 'schooltijden'.

Wat zijn de schoolkosten?

Wij vragen van u een vrijwillige ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door de overheid worden vergoed. Te denken valt aan Sinterklaas, sportdag en vieringen christelijke feestdagen. De hoogte is voor dit schooljaar vastgesteld op € 17,50 per kind. Voor meer informatie: zie de 'schoolgids'.

Wat is de beoordeling van de onderwijsinspectie?

Het oordeel van de inspectie is te vinden via: https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/2469?pagina=1&zoekterm=04TK

Hoe geven jullie vorm aan de extra begeleiding voor leerlingen?

Op onze school worden de leerlingen gevolgd door de groepsleerkrachten. Zij leggen voor elke leerling in het groepsplan vast wat de ondersteuningsbehoefte en het daarbij behorende aanbod is. De IB’er (Intern Begeleider) heeft hierin een coördinerende rol. Dit houdt in dat de IB’er regelmatig contact heeft met de groepsleerkrachten over alle leerlingen in de klas, waarbij zij ook inhoudelijk ingaat op het groepsplan. De IB’er is opgeleid om de (specifieke) onderwijsbehoeften van kinderen in kaart te brengen die meer dan de normale zorg nodig hebben. Ook met de leerling die cognitieve uitdaging nodig heeft (‘honger naar leren’), willen we in ons onderwijs rekening houden. Ook daarbij spelen de groepsleerkracht en de IB’er een rol. We bieden op verschillende manieren ondersteuning aan. Meer informatie vindt u bij 'ondersteuning'.