Ondersteuning

Op onze school worden de leerlingen gevolgd door de groepsleerkrachten. Zij leggen voor elke leerling in een groepsplan vast wat de ondersteuningsbehoefte is en het daarbij behorende aanbod. De IB-er (Intern begeleider) heeft hierin een coördinerende rol. Dit houdt in dat de IB-er regelmatig contact heeft met de groepsleerkrachten over alle leerlingen in de klas, waarbij ook inhoudelijk ingegaan wordt op het groepsplan. 

De IB-er is opgeleid om de (specifieke) onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen die meer dan de normale zorg nodig hebben. De hulp van de IB-er wordt door middel van het volgende traject ingezet:

 • Leerlingbespreking
  In eerste instantie wordt een leerling met zorg besproken in een leerlingbespreking, waarbij een deel van het team en de IB-er aanwezig is
 • Schoolondersteuningsteam (SOT)
  Als de zorgen omtrent een leerling oplopen schakelen wij de hulp in van het SOT. Hieraan neemt een ambulant begeleider vanuit het speciaal basisonderwijs en een orthopedagoog deel. Op uitnodiging schuiven ook externen aan, zoals de logopedist, fysiotherapeut, iemand vanuit CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of schoolarts. De IB-er en desbetreffende leerkracht zijn altijd aanwezig. 
 • Nader onderzoek
  Na aanleiding van resultaten, gedrag, concentratie, werkhouding of iets dergelijks kan besloten worden om een leerling verder te onderzoeken.
 • Arrangementen
  Als een leerling specifieke hulp nodig heeft die niet volledig in de klas gegeven kan worden, wordt er een arrangement aangevraagd. De IB-er coördineert dit proces en stuurt de betrokkenen aan.

Ook met de leerling die cognitieve uitdaging nodig heeft, willen in ons onderwijs rekening houden. Ook daarbij spelen de groepsleerkracht en de IB-er een rol. We bieden op verschillende manieren ondersteuning aan:

 • Verrijkingswerk in de klas
  Leerlingen krijgen verdiepend werk bij een vakgebied. De leerkracht organiseert dit. 
 • Levelwerk
  Leerlingen die in meerdere vakgebieden, taakaanpak en verantwoordelijkheden uitblinken, kunnen in aanmerking komen voor levelwerk, mits zij voldoen aan de vastgestelde criteria. Zij worden ondersteund in het leren leren, leren plannen en doorzetten. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van verdiepende en verbredende leerstof.
 • Talentgroep                                                                                                                                                                              Stromingsbreed is een Talentgroep georganiseerd. Hiervoor zijn criteria opgesteld waaraan een leerling dient te voldoen