Ondersteuning

Op onze school worden de leerlingen gevolgd door de groepsleerkrachten. Zij leggen voor elke leerling in het groepsplan vast wat de ondersteuningsbehoefte is en het daarbij behorende aanbod.

De IB’er (Intern begeleider) heeft hierin een coördinerende rol. Dit houdt in dat de IB’er regelmatig contact heeft met de groepsleerkrachten over alle leerlingen in de klas, waarbij zij ook inhoudelijk ingaat op het groepsplan.

De IB’er is opgeleid om de (specifieke) onderwijsbehoeften in kaart te brengen van kinderen die meer dan de normale zorg nodig hebben. De hulp van de IB’er wordt door middel van het volgende traject ingezet:

 • Leerlingbespreking
  In eerste instantie wordt een leerling met zorg besproken in het team. In deze bespreking brengt de leerkracht een hulpvraag in met betrekking tot een leerling. Het team kan dan meedenken en adviezen geven. Dit vindt meerdere keren per jaar plaats.

 • Schoolondersteuningsteam (SOT)
  Als de zorgen omtrent een leerling oplopen en wij als team handelingsverlegen zijn, schakelen wij de hulp in van het SOT. Hieraan nemen een ambulant begeleider vanuit het speciaal basisonderwijs en een orthopedagoog deel. Op uitnodiging schuiven ook externen aan, zoals een logopedist, fysiotherapeut, iemand vanuit CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of schoolarts. De IB’er en desbetreffende leerkracht zijn altijd aanwezig. Ouders worden, indien nodig, uitgenodigd. De adviezen die hieruit voortkomen, worden altijd besproken met de ouder(s).

 • Nader onderzoek
  Naar aanleiding van resultaten, gedrag, concentratie, werkhouding of iets dergelijks kan besloten worden om een leerling verder te onderzoeken, zo nodig met hulp van een externe of iemand uit het SOT. Ouders worden hier altijd bij betrokken.

 • Arrangementen
  Als een leerling specifieke hulp nodig heeft die niet volledig in de klas kan worden gegeven, wordt er een arrangement aangevraagd. De IB’er coördineert dit proces en stuurt de betrokkenen aan. Op deze manier wordt passend en thuisnabij onderwijs gerealiseerd.

Ook met de leerling die cognitieve uitdaging nodig heeft (‘honger naar leren’), willen we in ons onderwijs rekening houden. We bieden op verschillende manieren ondersteuning aan:

 • Verrijkingswerk in de klas
  Leerlingen krijgen verdiepend werk op een vakgebied. De leerkracht organiseert dit.

 • Levelwerk
  Leerlingen die in meerdere vakgebieden, taakaanpak en verantwoordelijkheden uitblinken, kunnen in aanmerking komen voor levelwerk, mits zij voldoen aan de vastgestelde criteria. Zij worden ondersteund in het leren leren, leren plannen en doorzetten. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van verdiepende en verbredende leerstof.

 • Talentgroep
  Stromingsbreed is een Talentgroep georganiseerd. Hiervoor zijn criteria opgesteld waaraan een leerling dient te voldoen. Allereerst moet binnen de eigen school een begeleidingstraject zijn gevolgd voordat een leerling kan worden aangemeld voor de Talentklas.

Met verschillende externe instanties, zoals bijvoorbeeld OnS Altena en het Samenwerkingsverband hebben we indien nodig contact in het kader van de ondersteuning.

Samenwerkingsverband en CJG, hebben we indien nodig contact in het kader van de ondersteuning. Voor meer informatie verwijzen we u naar de schoolgids