Missie en visie

Onze basisschool heeft een duidelijke missie: het bieden van goed onderwijs en een vertrouwde en veilige omgeving, waarin ieder kind zich op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen. We kijken hierbij naar de mogelijkheden en het welbevinden van iedere individuele leerling.

Om onze visie uit te dragen en in praktijk te brengen, houden we vast aan de volgende kernwaarden, die voor onze school een belangrijke leidraad vormen:

  • Geloof: we zijn een christelijke school en laten dat ook in ons onderwijs zien. We leren de kinderen de christelijke normen en waarden aan en vertellen uit de Bijbel. Het geloof staat voor ons centraal in het onderwijs op ‘De Parel’. We willen de kinderen meegeven dat God er altijd en overal voor je is.
  • Ontwikkeling en Vertrouwen: geborgenheid is voor kinderen een belangrijke voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen. We willen een school zijn waar kinderen gelukkig zijn en erbij horen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en in zijn/haar eigen tempo. We bieden ruimte voor de verschillende niveaus van ontwikkelen en leren. Daarbij leren kinderen samen te werken en rekening te houden met elkaar, als voorbereiding op hun plaats in de maatschappij. We streven ernaar dat de talenten van de kinderen optimaal kunnen worden ontplooid. Daarom bieden we zoveel mogelijk passend onderwijs. Dit is afgestemd op de basisbehoeften én de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind.
  • Betrokkenheid en Samen(werken): wij vinden het belangrijk dat leerkrachten, leerlingen en ouders op onze school op een respectvolle wijze met elkaar communiceren en samenwerken. We spreken elkaar open en eerlijk aan en iedereen hoort zich aan gemaakte afspraken en regels te houden. Erg belangrijk hierin is dat we mét elkaar in plaats van óver elkaar spreken, waarbij we goed en actief naar elkaar luisteren. In onze samenwerking leren we met en van elkaar.Een goede band tussen de school en de ouders vinden wij van groot belang. Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Onze school speelt daarbij een ondersteunende rol en is vooral verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces. Ouders helpen daar – waar mogelijk – aan mee. We werken binnen de school volgens het handelingsgericht werken (HGW). Binnen HGW is de driehoek ouders-kind-school erg belangrijk. Gezamenlijk zorgen we voor de ontwikkeling en groei van een kind. Een kind dat zich vertrouwd voelt, doordat er betrokkenheid is tussen hem/haar, de ouders en school, kan zich ontwikkelen en groeien.