(G)MR

In de Wet op het Primair Onderwijs is opgenomen dat elke school naast een bestuur een Medezeggenschapsraad (MR) heeft.

In de MR zijn het personeel en de ouders vertegenwoordigd. Zij zullen volgens een vastgesteld rooster van aftreden een bepaalde periode (maximaal tweemaal drie jaar) hun werkzaamheden verrichten. In de MR van CBS De Parel hebben zes personen zitting: drie ouders vormen de oudergeleding, drie personeelsleden vormen de personeelsgeleding.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap School (WMS). De MR heeft bij het nemen van allerlei besluiten die de school betreffen een adviesrecht en in veel gevallen instemmingsrecht. Vanuit het bestuur en vanuit de directie worden de MR-leden op de hoogte gebracht van en betrokken bij actuele schoolzaken.

Naast de MR is binnen Schoolvereniging De Stroming ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) actief. Vanuit verschillende scholen binnen De Stroming zijn daarin ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. Zij hebben instemmings- of adviesrecht bij bepaalde bovenschoolse zaken op bestuursniveau.

 

De Medezeggenschapsraad (MR)! 

Zoals elke basisschool heeft de Parel een MR. Deze bestaat uit leerkrachten en ouders. Op dit moment zitten in de MR: juf Coline, juf Janneke en juf Gerrike en namens de ouders zijn dat Marleen Hoeke, Janneke Vonk en Jedidja de Graaf. 

Via de MR zijn ouders betrokken bij het schoolbeleid. Dit kan zijn door mee te praten over allerlei onderwerpen en door advies of instemming te geven. Voor een aantal onderwerpen moet de school namelijk advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. De MR is dus een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school, maar ook kunnen ouders zelf punten inbrengen. Dus als je ergens mee zit, als je vragen hebt over het onderwijs of de gang van zaken op school of als je het ergens niet mee eens bent, schroom niet en spreek ons gerust aan! Wij zullen dat weer meenemen naar de eerstvolgende MR vergadering (die data staan ook in de jaarplanning op de website). Het is mogelijk om de ouders uit de MR persoonlijk aan te spreken, maar het kan ook via de mail: mr.deparel@destroming.eu
Indien u geïnteresseerd bent in de notulen van de MR vergaderingen kunt u deze opvragen via bovenstaand mailadres.

Uw betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld. 

Documenten organisatie MR en GMR: 

MR reglement

GMR reglement

GMR Profielschets – leden de Stroming

GMR verkiezingsreglement

Medezeggenschapsstatuut De Stroming

Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) Schooljaar 2021-2022