(G)MR

In de Wet op het Primair Onderwijs is opgenomen dat elke school naast een bestuur een Medezeggenschapsraad (MR) heeft.

In de MR zijn het personeel en de ouders vertegenwoordigd. Zij zullen volgens een vastgesteld rooster van aftreden een bepaalde periode (maximaal tweemaal vier jaar) hun werkzaamheden verrichten. In de MR van CBS De Parel hebben acht personen zitting: vier ouders vormen de oudergeleding, vier personeelsleden vormen de personeelsgeleding.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap School (WMS). De MR heeft bij het nemen van allerlei besluiten die de school betreffen een adviesrecht en in veel gevallen instemmingsrecht. Vanuit het bestuur en vanuit de directie worden de MR-leden op de hoogte gebracht van en betrokken bij actuele schoolzaken.

Naast de MR is binnen Schoolvereniging De Stroming ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) actief. Vanuit elke school is daarin een ouder en een personeelslid vertegenwoordigd. Zij hebben instemmings- of adviesrecht bij bepaalde bovenschoolse zaken op bestuursniveau.

De notulen van de MR zijn hier te lezen:

Jaarverslag MR 2019-2020

Notulen MR vergadering 05-10-2020

Notulen MR vergadering 14-10-2019

Notulen MR vergadering 02-12-2019

Documenten organisatie MR en GMR: 

MR reglement

GMR reglement

GMR Profielschets – leden de Stroming

GMR verkiezingsreglement

Medezeggenschapsstatuut De Stroming