Onderwijs

  • In juni 2019 werkt de school bij de vakken technisch en begrijpend lezen (bovenbouw) groepsdoorbrekend in niveaugroepen rondom het model van effectieve directe instructie.

We koppelen hierbij teksten aan de leesstrategieën en oefenen met de vraagstelling zoals deze in Cito-toetsen wordt toegepast. Ook hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over het volgen van de leerlingen. De werkgroep Groepsdoorbrekend stuurt dit aan. We nemen de blokuur-kinderen en kinderen die Levelwerk doen hierin mee.  Binnen dit doel gaan we specifiek in op het borgen van het stellen, bespreken en evalueren van de lesdoelen met de leerlingen en op het ontwikkelen van effectieve differentiatie. Ons doel is, met behulp van collegiale visitaties en intervisie, van en met elkaar te leren en onszelf te ontwikkelen om nog beter te kunnen aansluiten bij de verschillen tussen leerlingen.

  • In januari 2019 hebben we als team met elkaar de inhoud van het begrip ‘eigenaarschap’ geformuleerd en is een actieplan opgesteld voor de volgende schooljaren.

Om een vervolg te kunnen geven aan het eigenaarschap van leerlingen, zullen we eerst met elkaar duidelijk moeten krijgen wat we hier precies onder verstaan. Er zal een werkgroep opgezet worden om hiermee aan de slag te gaan.

Tijdens het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met gesprekken met de leerling erbij. In het schooljaar 2018-2019 is de leerling van groep 6, 7 en 8 met ouder/verzorger aanwezig bij OVM. De leerling van groep 7 en 8 is ook aanwezig bij tienminuten- en eventuele zorggesprekken over zijn/haar eigen ontwikkeling. De leerling werkt met een halve dagtaak/weektaak en weet het doel en het waarom van de les.