Bescherming persoonsgegevens (AVG)

Op CBS De Parel wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen te kunnen inschrijven, goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. De meeste leerlinggegevens komen van ouders, van personeelsleden en soms van externe functionarissen die een kind begeleiden of daarbij betrokken zijn (hierbij kan gedacht worden aan bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie). De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen is duidelijk afgesproken dat zij de leerlinggegevens alleen mogen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de groepsleerkracht of de directeur.
Op onze school is een privacyreglement van toepassing: (zie website). Link naar betreffende privacyreglement? Hierin is beschreven hoe op onze school wordt omgegaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Binnen onze vereniging zijn dhr. K. Lagewaard en mevr. K. Dekker-Schaap de functionarissen voor de gegevensbescherming. Daarnaast worden zij bijgestaan door een externe functionaris gegevensbescherming.